FOSTRADE s.r.o.
Písečná 136, Písečná u Žamberka
Kontakt

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na služby poskytované podnikatelům internetovým obchodem provozovaným firmou FOSTRADE s.r.o. se sídlem: Písečná 136, PSČ 561 70, IČ: 03254194, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229159 (dále jen „dodavatel“).

Kontaktní údaje:

Adresa: Písečná 136, 561 70 Písečná u Žamberka

E-mail: objednavky@fostrade.cz

Telefon: 733 558 544

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných dodavatelem s odběrateli při prodeji masných a jiných potravinářských výrobků. Dodavatel si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek. Každá změna obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách dodavatele a vztahuje se zásadně na smlouvy uzavřené po nabytí jejich účinnosti.

II. Uzavření smlouvy

K objednání zboží slouží elektronický formulář na stránkách dodavatele: www.damenakup.cz (dále jen „objednávka“).  Pro řádné podání objednávky je třeba se přihlásit zadáním Vašeho uživatelského jména a hesla. Vaše přihlašovací údaje získáte pouze o svého obchodního zástupce. Systém po přihlášení zákazníka zobrazí Vaši cenovou hladinu, platné akce a individuální ceny. Systém vybere navíc z těchto cen vždy tu nejnižší. Bez přihlášení se zobrazuje pouze základní ceník!!! Objednávky se načítají do fakturačního systému automaticky a nelze je opravovat!! Objednávku na další den musíte pořídit do 20:00 hodin. Po tomto čase je objednávka automaticky převedena na druhý den. Odběratel má možnost vytisknout si pro svoji potřebu odeslanou objednávku.

Odesláním objednávky odběratel potvrzuje závaznost objednávky a dále to, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Po odeslání objednávky se odběrateli automaticky zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému (potvrzení objednávky).

Po zařazení objednávky do objednávkového systému obdrží odběratel od dodavatele na elektronickou adresu, uvedenou v objednávce, závaznou objednávku potvrzenou dodavatelem. Okamžik doručení závazné objednávky potvrzené dodavatelem se považuje za uzavření smlouvy.

Pokud se zákazníkovi nezobrazí informace o zařazení objednávky do objednávkového systému nebo pokud ve stanovené lhůtě není zákazníkovi doručen objednávka potvrzená dodavatelem, je třeba, aby odběratel kontaktoval dodavatele obratem telefonicky na číslo: 733 558 544.

Poté, co odběratel obdrží objednávku potvrzenou dodavatelem, obdrží elektronickou informaci, že zboží je expedováno.

Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech před odesláním potvrzení objednávky kontaktovat odběratele telefonicky na telefonní číslo, které odběratel uvedl v objednávce.

Vlastnické právo k objednanému zboží přechází z dodavatele na odběratele zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

III. Zrušení a změna objednávky

Objednatel může zrušit nebo změnit svojí objednávku pouze před tím, než obdrží elektronickou informaci, že zboží je expedováno. Taková zrušení nebo změna objednávky nejsou spojeny se žádnými sankcemi k tíži odběratele.

Zrušení nebo změna objednávky poté, co odběratel obdrží elektronickou informaci, že zboží je expedováno, jsou vyloučeny.

V případě, že odběratel veškeré objednané a dodané zboží nepřevezme bez toho, že by došlo k platnému zrušení nebo změně objednávky, je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 30% ceny dodávaného zboží. Odběratelem nepřevzaté zboží bude odběrateli dodáno znovu jen na jeho výslovnou žádost.

IV. Cena zboží

Veškeré ceny zboží, uváděné na stránkách dodavatele, jsou uváděny bez DPH i včetně DPH s tím, že odchylky minus/plus 10% v závislosti na váze zboží. Odesláním objednávky vyjadřuje odběratel svůj souhlas s cenou.

Po uzavření smlouvy jsou tyto ceny neměnné a pro obě strany závazné.

Balné a přepravné jsou poskytovány odběrateli zdarma.

V. Termín dodání

Odběratel si ve své objednávce zvolí časový úsek pracovního dne, ve kterém má být zboží dodáno. Odběratel může v poznámce na objednávce uvést i jiný pracovní den dodání zboží než nejblíže možný.

U některých druhů zboží je v nabídce dodavatele vyznačeno, že takové zboží lze dodat až po uplynutí stanovené doby, která je potřebná pro jeho zpracování. V takovém případě bude zboží odběrateli dodáno nejbližší pracovní den po uplynutí takto stanovené doby.

VI. Způsob dodání zboží

Odběratel si může objednané zboží osobně převzít na velkoobchodním skladě dodavatele nebo mu bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce.

Pokud si odběratel zvolí osobní převzetí zboží, může tak učinit na velkoobchodním skladě dodavatele na adrese: Písečná 136, 561 70 Písečná, a to v pondělí až pátek v době od 7.00 hodin do 17.00 hodin.

Přepravu zboží zajišťuje dodavatel vlastními k tomu účelu upravenými vozy. Prodávající se zavazuje odběrateli zabalit objednané zboží pro přepravu způsobem, aby nedošlo k jeho poškození.

Při předání zboží obdrží odběratel od oprávněného pracovníka dodavatele fakturu či dodací list. Tyto doklady obsahují všechny potřebné informace o podmínkách pro skladování zboží a o době spotřeby zboží.

Při předání zboží je odběratel ve vlastním zájmu povinen překontrolovat, zda obal zboží není porušen, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození zboží a zda váha zboží odpovídá váze zboží uvedené na faktuře či dodacím listu.

VII. Způsob platby za zboží

Dodané zboží hradí odběratel oprávněnému pracovníku dodavatele při dodání zboží buď v hotovosti či stravenkami, a to oproti předání faktury či dodacího listu s potvrzením dodavatele o zaplacení.

V případě, kdy objednávky odběratele za dobu uplynulých šesti posledních měsíců dosáhnou v průměru částky 100.000 Kč (včetně DPH) měsíčně nebo v případě, kdy odběratel v kalendářním měsíci odebere zboží na základě nejméně 20 objednávek, z nichž každá dosáhne hodnoty nejméně 3.000 Kč (včetně DPH) a současně není v prodlení s úhradou předcházejících faktur, má možnost požádat dodavatele o platbu za zboží na základě konkrétní objednávky bankovním převodem tak, že tento způsob platby zvolí ve své objednávce. V případě, že dodavatel schválí dodání zboží na základě objednávky odběratele převodem a toto schválení zašle odběrateli, obdrží odběratel při dodání zboží fakturu se splatností min.14 dnů. Úrok z prodlení pro případ prodlení s úhradou faktury po dobu prvých patnácti dnů prodlení činí 0,5% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Úrok z prodlení pro případ prodlení s úhradou faktury za šestnáctý a každý další den prodlení činí 1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

VIII. Ochrana osobních dat

Zákazník odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s poskytnutím osobních dat nutných pro zajištění plnění objednávky a následnou fakturaci a případné řešení reklamací. V případě obchodování s právnickou osobou jde o kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka. V případě fyzických osob jde o osobní údaje firmy – fyzické osoby. Fakturační údaje necháváme v evidenci povinných 10 let.